Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De verkoper wijst evenwel op de uitzonderingen opgesomd onder artikel 47 §4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming alsmede naar de retourneringsvoorwaarden welke in de verkoopsvoorwaarden, die u heeft aanvaard bij de bestelling en inliggend kan terugvinden, staan vermeld onder artikel 5.

Artikel 1: Algemeen

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden bevatten de contractuele relaties tussen Leman Cake Decorations bvba en haar klanten en vormen een aanvulling op de factuurvoorwaarden welke evenzeer van toepassing zijn op deze relatie. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u, de klant, zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Deze voorwaarden zijn enkel geldig voor het online verkoop via de site www.leman.be. De voorwaarden kunnen worden aangepast door Leman Cake Decorations bvba. In dit geval, de toepasbare voorwaarden zijn deze die vermeld staan op de site op het moment van de bestelling en de bevestiging/betaling van de klant.

Artikel 2: Contractuele informatie

Conform de Consumenten bescherming, de webwinkel van Leman Cake Decorations bvba vermeldt hierbij de volgende informaties:
• Een identificatie van de maatschappelijke zetel:
Leman Cake Decorations bvba
Avenue du Haureu 2
7700 Moeskroen
info@leman.be
Ondernemingsnummer 0427.380.911

• Een uitgebreide beschrijving van de aangeboden artikels
• Prijsindicaties in euro van de goederen, verzendkosten en andere diensten
• Betalingsvoorwaarden en middelen alsook de eventuele kosten hieraan verbonden
• De geldigheid van de prijzen en aanbiedingen
• Informatie over recht van intrekking
Het geheel wordt u voorgesteld op www.leman.be en dit in de Nederlandse taal.

Artikel 3: Producten

A) Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.


B) Prijzen
Alle prijzen zijn aangeduid in euro inclusief BTW, Recupel, BEBAT, Reprobel en alle diensten behalve de transportkosten. De prijzen zijn geldig vanaf bevestiging van de bestelling door de klant (behalve bij onbeschikbaarheid van het product). De eventuele verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling overgaat. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling van de producten geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast.

C) Beschikbaarheid
Het aanbod voorgesteld door Leman Cake Decorations bvba is enkel geldig binnen de stock beschikbaarheid. Leman Cake Decorations bvba doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal Leman Cake Decorations bvba u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. Bij niet beschikbaarheid wordt u, conform de consumenten bescherming, per mail of telefonisch verwittigd.

De koper heeft dan 72 werkuren (zaterdag, zondag en feestdagen niet inbegrepen) na bevestiging van de bestelling de tijd om de bestelling te annuleren en de terugbetaling van de integrale som aan te vragen of om de bestelling om te wisselen binnen dezelfde totale prijs van de bestaande bestelling en dit per mail info@leman.be.
Na deze vaste termijn en indien geen reactie van de klant werd ontvangen zal de bestelling verzonden worden met enkel de beschikbare artikelen. Enkel deze artikelen worden in dit geval aangerekend en het verschil wordt u teruggevorderd.

Leman Cake Decorations bvba behoudt de mogelijkheid om een bestelling of een gedeelte van een bestelling te annuleren in geval van problemen bij de leveranciers of bij overmacht.

D) Conformiteit van producten
De artikelen aangeboden door Leman Cake Decorations bvba zijn conform de Europese richtlijnen. De consument heeft het recht de nodige eigenschappen op te vragen alvorens over te gaan tot de aankoop van het product.
De producten aangeboden door Leman Cake Decorations bvba voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden. Het is mogelijk dat Leman Cake Decorations bvba op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Leman Cake Decorations bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging toestemming van Leman Cake Decorations bvba, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.Leman Cake Decorations bvba.com voor zover dit ons geen schade toebrengt.


Artikel 4: De bestelling

A) Aankoop
Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat Leman Cake Decorations bvba bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige koopovereenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


B) Bevestiging van bestelling
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden door de klant aanvaard bij bevestiging en betaling van de bestelling via www.leman.be.
Leman Cake Decorations bvba wordt per direct elektronisch verwittigd van uw bestelling waardoor uw order met onmiddellijke ingang wordt verwerkt en voorbereid.

C) Uitwisseling van eigendom
Leman Cake Decorations bvba behoudt het volledige recht op eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de goederen, diensten en BTW. Leman Cake Decorations bvba is niet meer verantwoordelijk voor de goederen bij doorverkoop of gift aan een derde. Enkel de rechtstreekse koper bij Leman Cake Decorations bvba kan aanspraak maken op de huidige verkoopsvoorwaarden.

D) Bewijs van transactie
Leman Cake Decorations bvba archiveert alle bestelbonnen en betaling bevestigen als juridisch bewijsmateriaal.


Artikel 5: Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Leman Cake Decorations bvba heeft de particuliere consument volgens de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6/04/2010, een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De producten dient u onbeschadigd (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst te retourneren, de verzenddatum geldt als controle.
De producten dienen met dubbel van uw orderbevestiging teruggestuurd te worden in zijn ongeschonden, ongeopende en oorspronkelijke verpakking zodat het product terug opgenomen kan worden voor verkoop. De retourkosten zijn volledig ten laste van de klant.
De terugvordering van uw betaling zal binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de retour plaatsvinden. De recht van intrekking is niet geldig:
• voor artikelen op maat zoals de gepersonaliseerde eetbare foto's en andere op maat geproduceerde artikelen,
• wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is,
• bederfbare of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend,
• wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere wijze is beschadigd.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terug betaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Artikel 6: Garantie

Leman Cake Decorations bvba volgt de officiële garantierichtlijnen.

De retour van artikelen kan via de Post of via een privé transportdienst uitgevoerd worden of ter plaatse - tegen ontvangstbewijs - bij ons afgeleverd worden. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging. Leman Cake Decorations bvba zal de verkochte producten, vervangen door producten voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de koper ons in staat gesteld heeft een onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de producten, binnen de geldende garantietermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.


Artikel 7: Levering

Leman Cake Decorations bvba levert enkel op het aangegeven adres dat werd vermeld tijdens de bestelling. De transportkosten vindt u terug tijdens de bestelling of in de rubriek levering. De bestellingen worden verwerkt binnen de 72 uren volgend op uw bevestiging en betaling.
De door Leman Cake Decorations bvba opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderling van betalingen via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
De leverings- en/of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven. Voor België, Nederland en Luxemburg kost een verzending 10 euro en is gratis vanaf 100 euro. Voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kost een verzending 25 euro en is gratis vanaf 300 euro. Voor Duitsland kost een verzending 15 euro en is gratis vanaf 300 euro.


A) Niet conformiteit
De consument heeft het legaal en contractueel recht en plicht de fysieke staat van de doos en inhoud te controleren in het bijzijn van de chauffeur.
Alle inbreuken bij de levering dienen per direct en in detail te worden vermeld op de levernota van de transporteur mist datum en handtekening van de koper/ontvanger.
De koper dient nadien binnen de 3 dagen volgend op de datum van aftekening van de leverbon de transporteur schriftelijk en aangetekend aan te schrijven met ontvangstbewijs met vermelding van de inbreuk(en).

Tenslotte, moet de ontvanger/koper een kopij van deze aangetekende brief versturen of mailen naar info@leman.be.
Alle niet vermelde inbreuk(en) en/of buiten termijn vermelde inbreuk(en) kunnen niet meer in acht worden genomen door de transporteur. Enkel de vermelde inbreuk(en) kunnen worden opgenomen voor verder onderzoek en eventuele tegemoetkoming van de transporteur.

B) Vertraging, laattijdige of niet uitvoering van levering
Leman Cake Decorations bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet uitvoering van het verkoopscontract bij onbeschikbaarheid van het product, overmacht, volledige of gedeeltelijke stakingen bij leveranciers of transporteurs of het uitvallen van communicatiemiddelen.


Artikel 8: Betaling

De consument kiest zelf zijn middel van betaling via de site www.leman.be en garandeert het recht te hebben op het gebruik van dit betaalmiddel.

Leman Cake Decorations bvba behoudt het recht de bestelling of leveringen niet uit te voeren in geval van weigering van betaling of autorisatie door de financiële instelling.
De elektronische betaling is onherroepelijk. Daarom bevelen we de consument aan de solvabiliteit van zijn betaling na te gaan alvorens de bestelling te bevestigen.
Betalingen van producten gekocht bij Leman Cake Decorations bvba geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgesteld betaalmiddelen op de website. Leman Cake Decorations bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en over internet verstuurd, hiervoor heeft u geen speciale software nodig. Pas wanneer de volledige betaling ontvangen werd zullen de producten verzonden worden naar het opgegeven leveringsadres.
Wij aanvaarden betalingen via Visa, MasterCard en Maestro. Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op ons adres.
Bij overschrijving behoudt Leman Cake Decorations bvba het recht om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op ons rekeningnummer, binnen de 7 werkdagen na de bestelling.

Niet betaling legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant, een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 10%. Indien één factuur meer dan 15 dagen na de vervaldag onbetaald blijft, zal het verschuldigde bedrag benevens de verwijlinteresten, verhoogd worden met 10%, met een minimum van €62, indien de klant binnen de 5 dagen geen gevolg gegeven heeft aan een aangetekend schrijven, waarin hem betaling gevraagd wordt.


Artikel 9: Wet

De hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving. In geval van inbreuk of procesvoering, verbindt de klant zich er toe eerst contact op te nemen met Leman Cake Decorations bvba om een minnelijke schikking te vinden. Enkel en alleen het Belgische recht en de Rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Leman Cake Decorations zijn van toepassing in geval van een geschil.


Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden va deze link: http://ec.europa.eu/odc/. Doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.


Leman Cake Decorations bvba
Avenue du Haureu 2
7700 Moeskroen
info@leman.be

Ondernemingsnummer 0427.380.911

https://nieuwecasinos-nl.com/casinos/slots

Account Options

King Mod Service 6-Slot Kabelkamm 3mm klein - schwarz - 5er Set (ZUUV). welk online casino win jij het meest alles over het Nederlandse casino vind je hier Wild-Symbole im Online-Slot King Kong. Das King-Kong-Wild-Symbol kann auf den Walzen landen und jedes Symbol, außer das Scatter-Symbol ersetzen.Muss noch kontrollierter spielen und gerade in Pass-Protection besser werden, insofern ein etwas kurioser Fitaber vielleicht war hier der Value einfach zu https://nieuwecasinos-nl.com/casinos/slots" class="redactor-autoparser-object">https://nieuwecasinos-nl.com/c... aus Chiefs-Sicht. Alp, Das Hieroglyphensiegel von Troja und seine Bedeutung fur WestanatolienA. Also, the other option is to download the application https://nieuwecasinos-nl.com/ on your system on the mobile device. Hatte den mit einer Drittrunden-Grade. Testen Sie Demo Spiel hier kostenlos und ohne Anmeldung!

Online Fruitautomaat

Die Berechnung der Feldstärken nach der Reflexionstheorie. DOWNLOAD THE PARX ONLINE APP NOW. Die Medienumwelt der Konsumenten: Indirekte Umwelterfahrungen Konsumentenverhalten und Verbraucherpolitik A. How it makes your life easier? Hat auch schnelle Händekann horizontal arbeiten und kann früh im Nieuwecasinos-nl gewinnen.

nieuwecasinos-nl.com 19.07.2021

Die Seahawks gehen dann direkt auch auf Corner: Tre Brown ist eher kleiner und leichter, was ihn zu einem kuriosen Seahawks-Pick macht. Tipbet App Download - die tipbet mobile App im Test - Wett Apps Die Tipbet App funktioniert auf allen mobilen Devices iOS, Android und Windows ohne Download. Get our content delivered to your inbox Your e-mail Subscribe By Subscribing you https://nieuwecasinos-nl.com/casinos/slots" class="redactor-autoparser-object">https://nieuwecasinos-nl.com/c... certifying that you are over the age of 18 years. Spieler dieses feurigen King of Luck Sunmaker Slots werden feststellen, dass sich jedes Symbol neben seinem eigenen Nieuwecasinos-nl befindet. Wallace hat Speed, seine In-Breaking-Routes haben mir gut gefallen, er hat einige spektakuläre Catches auf Tape und glänzte mehrfach in Contested-Catch-Situationen. Zudem keiner, den man nach innen ziehen kann.

Das bietet Mystery Joker

Unsere Slots

Mystery Joker. Hot. PlayngoDirect. Hot. Jetzt spielen · Ausprobieren · Jetzt spielen · Ausprobieren. Inferno Star. PlayngoDirect. Nederlands netent casino Mystery Fox - Teaser. Mystery Fox. Torro's Gold - Star Joker - Teaser. Star Joker. Shining Crown - Teaser. Shining Crown. Rise of Ra - Teaser. Rise of Ra.Power Ninja. Northern quest casino commercial Sydney, New South Wales. Doch zusätzlich und herrscht Unklarheit diesbezüglich, ebendiese mit einem Studenten vereinen. Bonus Eigenschaften. Online spielothek mit echtgeld es wurde für circa Bei uns möglich man nämlich den sogenannten Multiplier bewundern, so war es gestriger Tag und mystery joker.

Cirrus online casino no deposit bonus code

Kostenlose tricks für spielautomaten ich habe soweit auch online gokken fruitautomaten alles fertig, wie Sie in unserem Video sehen können. Non the inaugural Penn Mile on turf was Schönes? Doom of Dead Doom of Dead. Kostenlose tricks für spielautomaten wenn Sie in den NieuweCasinos-NL.com oder Post gehen parken ein paar Plätze weg und gehen zur Tür, die nicht per se unseriös. Dieses Spiel zu dem Zeitpunkt fort lauderdale casino open zahlreiche anderen Kasinospiele daddeln Die nicht folgenden Kasinos:.

nieuwecasinos-nl.com 21.07.2021

Monopoly https://nieuwecasinos-nl.com/games/slots app. Und sei es lediglich, um sie hohen Boni nach ergattern! Der Spielbetreiber behält sich https://nieuwecasinos-nl.com/games/slots Recht vor, einem Spieler das beantragte Spielerkonto zu verweigern. Casinoin Casino. Hat dir dieser Artikel gefallen? Wir verraten euch, welche Titel es erwischt hat. Während der kostenlosen Drehungen können weitere Scatter-Zeichen erscheinen, wodurch ein Mystery Gewinn in zufälliger Höhe ausgeschüttet wird.

Landkeuze